×

IRデータ集

項目 データ PDF エクセル 概要 更新日
スズキの概要 スズキの概要 スズキの歴史・概要 2024.02.13
業績推移 第1四半期 連結業績、セグメント業績等の推移 2023.08.04
第2四半期 連結業績、セグメント業績等の推移 2023.11.08
第3四半期 連結業績、セグメント業績等の推移 2024.02.13
通期 連結業績、セグメント業績等の推移 2023.05.22
四半期毎推移 連結業績、セグメント業績等の推移 2024.02.13
四輪車
月次生産・販売台数
最新リリース 2024年2月 四輪車生産・販売・輸出実績(速報) 2024.03.28
最新データ 2024年 生産、販売台数の月次推移 2024.03.28
15年~23年(1~12月)データ 2015~2023年 生産、販売台数の月次推移 2024.01.30